Privacy

Test 123

PRIVACY STATEMENT

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje gevestigd aan de Leliestraat 4 te (6002 TL) Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66723051, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje zijn:

Website              www.vrolijkenoortje.nl

E-mail                   info@vrolijkenoortje.nl

Telefoon             06-22276293

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

BSN

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer(s)

E-mailadres(sen)

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrolijkenoortje.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Verzenden van onze nieuwsbrief

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaarperiode

Reden

Persoonlijk identificatienr.

7 jaar

Personalia

7 jaar

Adresgegevens

1 jaar

Contactgegevens

1 jaar

Contract tussen vraagouder en gastouder

1 jaar

etc.

etc.

De bewaar termijnen zijn wettelijk bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje en zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken.

Cookies en aanverwante technieken

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vrolijkenoortje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kinderopvang het Vrolijke Noo(r)tje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.